ladies vs gentlemen battle

Regulamin

§1
Organizator​

Prawnym ​Organizatorem wydarzenia Ladies vs Gentlemen Battle (dalej jako Wydarzenie) jest Szkoła tańca Swing Revolution Katarzyna Bąk.


§2
Odpowiedzialność

1. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia biorą w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na branie udziału w Wydarzeniu i nie ma ku temu żadnych medycznych przeciwwskazań.
3. Organizator, jego pracownicy lub zleceniobiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Wydarzeniu, jeśli nie powstały one z ich winy. W szczególności, nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub kradzieże, do których może dojść w trakcie wydarzeń festiwalowych.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia, jeżeli przyczyny odwołania są niezależne od niego (może to być przykładowo żałoba narodowa). Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez niego w trakcie trwania Wydarzenia, zarówno wobec Organizatora, innych Uczestników, jak i podmiotów trzecich; w razie wypadku lub powstania jakiejkolwiek szkody, nie będzie dochodził od Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców żadnych roszczeń, jeśli do wypadku lub szkody nie doszło z winy Organizatora, jego pracowników lub zleceniobiorców;
6. Program Wydarzenia i grafik zajęć opublikowany na stronie www.ladiesvsgentlemenbattle.pl oraz na fan page’u na FB ma charakter wyłącznie informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby poszczególne wydarzenia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i godzin poszczególnych wydarzeń oraz zapowiedzianych artystów.


§3
Warunki rejestracji na wydarzenie

1. Rejestracji dokonać należy za pomocą formularza rejestracyjnego.
2. Zgłoszenie za osobę niepełnoletnią podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
3. Do 3 dni po wysłaniu formularza rejestrujący otrzyma od Organizatora maila potwierdzającego przyjęcie rejestracji lub przekierowanie na listę oczekującą. Płatności należy dokonać w terminie 72 godzin od momentu wysłania przez Organizatora maila potwierdzającego możliwość udziału w warsztatach. W przypadku gdy Uczestnik nie prześle należnej kwoty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja zostanie anulowana.


§4
Płatność za udział w wydarzeniu

1. Kwota podlegająca wpłacie podana zostanie w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w naliczaniu kwoty do zapłaty, Uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem w celu wyjaśnienia błędu.
2. Płatności dokonać można tylko w PLN.
3. Wpłaty można dokonać przelewem na podany rachunek bankowy Organizatora.


§5
Warunki rezygnacji

1. Rezygnacji można dokonać osobiście lub droga mailową, z adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym.
2. W przypadku rezygnacji, Organizator zatrzymuje z wpłaconych przez Uczestnika środków:
a) 50% kwoty przy rezygnacji do 05.02.2019 r.,
b) 100% kwoty przy rezygnacji po 05.02.2019 r.
3. W indywidualnych wypadkach, gdzie rezygnacja zgłoszona po 05.02.2019 r. wynika ze zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika, Organizator rozważy rekompensatę tytułem wpłaconych środków.


§6
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Biorąc udział w jakimkolwiek wydarzeniu odbywającym się w ramach Ladies vs Gentlemen Battle, uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).


§7
Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie do dnia rozpoczęcia Wydarzenia, bez konieczności informowania, o tym na stronach www. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na miejscu, w trakcie Wydarzenia i taka wersja będzie uważana za obowiązującą.